Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου :Μπαλωτή Μαρία, Ψυχολόγος